ശബ്ദറിക്കോര്‍ഡിംഗിന്റെ ചരിത്രം

0
72

മൂന്നു മിനിറ്റ് പാട്ടുള്ള റെക്കോര്‍ഡിന്റെ തൂക്കം അരകിലോ….!! ശബ്ദം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തതിന്റെയും ഗ്രാമഫോണിന്റെയും റെക്കോര്‍ഡുകളുടെയും ചരിത്രം വിവരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമഫോണ്‍ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശില്‍പി സണ്ണി മാത്യു.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here