മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ ഭരണങ്ങാനത്ത് എത്തിയിരുന്നോ?

0
21

മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ എട്ടുവീട്ടില്‍പിള്ളമാരില്‍ നിന്ന് രക്ഷതേടി ഭരണങ്ങാനത്ത് വന്ന് ഒരു വീട്ടില്‍നിന്നും കഞ്ഞി കര്‍ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി രാത്രി വിശ്രമിച്ച് മടങ്ങിയ വാമൊഴി ചരിത്രം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here