HomeAbout Us

About Us

Lokamalayalee

എഴുതുവാന്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന തോന്നലാണ് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. പറച്ചിലും എഴുത്തും രണ്ടായി വഴിപിരിഞ്ഞുപോയ ഇക്കാലത്ത് എഴുതുന്നതും അതു വായിക്കുന്നവരും ചുരുങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് എഴുതിയതെന്നതിനല്ല പലപ്പോഴും മുന്‍ഗണന ലഭിക്കുന്നത്, ആരെഴുതി എന്നതിനാണ്. പറച്ചിലിനും ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കും ആരാധകരേറുമ്പോള്‍ എഴുത്തിലൂടെ മനോദ്യശ്യവിസ്മയങ്ങളൊരുക്കി ചിന്തകള്‍ക്കു തീപിടിപ്പിച്ചിരുന്നവര്‍ അന്യമാകുകയാണ്. അവിടേക്ക് എഴുത്തും ദൃശ്യവും ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുശ്രമം.

Nerampokku

ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലെങ്കില്‍

നേരംപോക്ക്എപ്പിസോഡ്-63 വീട്ടില്‍ നിന്നും ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന ജോസിന്റ ഭാര്യ. പിന്നാലെ ജോസ്. ഭാര്യ: ദേ..ഞാനില്ലെന്നു കരുതി വേണ്ടാതീനമൊന്നുമൊപ്പിച്ചേക്കരുത്… ജോസ്: നീ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന വര്‍ത്തമാനം എന്നോടെന്തിനാ പറയുന്നത്. ഭാര്യ: പിള്ളേരേ എനിക്കു പേടിയില്ല…നിങ്ങളെയാ പേടി മുഴുവന്‍…ആ രണ്ടെണ്ണവും കൂടിഇപ്പംഇങ്ങുവരും…ഞാനുള്ളപ്പഴത്തെ അവസ്ഥയെനിക്കറിയാം…അന്നേരമില്ലെങ്കിലോ…(പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു) ജോസ്:...

യു മീന്‍ ഫോണ്‍ഫ്‌ളേര്‍ട്ടിംഗ്..!

നേരംപോക്ക്: എപ്പിസോഡ്-62 തൂണിന്റെ മറവില്‍ നിന്ന് ആരെയോ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോസിന്റെ ഭാര്യ. നടകയറിവരുന്ന തങ്കച്ചനും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞും. തങ്കച്ചന്‍: ഇതെന്നാ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നത്… ഭാര്യ കൈകൊണ്ട് മിണ്ടരുതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. തങ്കച്ചനും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞും പമ്മി ചെന്ന് നോക്കുന്നു....

ഒരു വണ്ടിക്കച്ചവടം

നേരംപോക്ക്: എപ്പിസോഡ്-61 ജോസും ഭാര്യയും ചെടികളുടെ പരിപാലനത്തിലാണ്. തങ്കച്ചനും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞും നടന്നുവരുന്നു. തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ്: (ക്ഷുഭിതനായി) ജോസേ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല… ജോസ്: (വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന കപ്പ് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ്) ഇതേ ഞാന്‍ നിര്‍ത്തി..പോയേക്കാം… ഭാര്യ: (കലികയറി) നിങ്ങള്‍ക്കെന്നാ ചേട്ടാ..മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി...
Expand minds, embrace diversity
01
In 2013, Echoverse came into existence as a result of two individuals' unwavering belief in the power of truth and creativity. Their visionary pursuit led to the establishment of a magazine guided by the tenet "Expand minds, embrace diversity." The early days were marked by challenges, a fledgling team striving to make its mark amidst a sea of media.
The founders' resilience and commitment laid the foundation for Echoverse's growth. From those humble beginnings, our team has blossomed into a diverse collective of over 30 employees and journalists, each sharing a dedication to quality journalism and varied perspectives.
The essence goes beyond a slogan; it is a philosophy etched into our journey. From two pioneers to a thriving community, Echoverse has expanded its horizons in more ways than one. Today, as we reflect on our evolution, we continue to uphold the principles that shaped us, fostering an environment where diverse voices are not only heard but cherished.
Architects of destinies, forging futures
02
A trailblazing company on a mission to redefine how news reverberates across the world. We beckon entry-level employees into our fold, where they are not just employees but apprentices in the art of journalism. Guided by a passionate commitment to education, we invest in their growth through immersive training initiatives.
This empowers them to be discerning conveyors of information, poised to inform, engage, and provoke thought. The symphony of voices within our diverse team lends depth to our news coverage, ensuring that the narratives we weave are multi-dimensional, resonating with the myriad realities that shape our planet.
Empower seekers of truth
03
Journalism is an immersive journey that transcends borders. Our journalists don't just report the news; they experience it firsthand through on-field training and global interviews. Armed with a passion for authentic storytelling, our teams crisscross the world, engaging with communities to unearth narratives that resonate. These field experiences infuse depth into their reporting, capturing nuances that mere research might overlook.
Complementing their fieldwork, our journalists also tap into a web of reliable sources, ensuring that the news we deliver is grounded in accuracy and truth. EchoVerse stands as a beacon of trustworthy journalism, where the fusion of fieldwork and reliable sourcing yields news stories that inspire, inform, and enlighten.
Canvas of imagination blooms
04
For the journalists at EchoVerse, passion is an unquenchable flame that fuels their journey beyond the ordinary. Their relentless pursuit of truth leads them to delve deep into the heart of every story, unveiling hidden layers and shedding light on the unseen. But their dedication doesn't halt at facts; it extends to crafting vibrant, accurate portrayals of the places they've explored. In this dynamic realm of journalism, creativity is an essential companion.
These intrepid reporters use their imagination to breathe life into their narratives, transforming mere descriptions into immersive experiences. The marriage of their dedication to truth and the power of creativity is what sets EchoVerse's storytelling apart, captivating audiences and painting vivid landscapes of the world.
Amplify your distinct voice
05
In the realm of EchoVerse, diversity is our anthem. Our team's vibrant composition embodies a true global spirit, reflecting a myriad of cultures and ways of life. Aysha's journey encapsulates this: she embraces her Indian identity even after a decade in America, threading together her dual perspectives into her stories.
Meanwhile, Marcus, a proud Pole, brings a slice of his homeland's flavors through his fondness for pickled treats. These tales are emblematic of the rich, cross-cultural narratives our diverse team weaves daily, lending authenticity and depth to our news coverage.
Together, decoding reality's tapestry
06
EchoVerse's online magazine serves as a crucible for tackling complex subjects head-on. We venture into the recesses of psychology, deciphering its intricacies to shed light on human behavior. Concurrently, we confront myths and conspiracy theories with well-researched exposés, unravelling misconceptions that may cloud perceptions.
Our commitment lies in nurturing a discerning readership that values truth and evidence. EchoVerse isn't just a publication; it's a sanctuary for open conversations and critical thinking. Through our insightful articles, we provide readers with the resources to navigate both the labyrinth of the human mind and the maze of misinformation, emerging as informed and empowered individuals.

Transformative Shifts: Journalism's Evolution Across Decades, Navigating Tech, Ethics, and Information Dynamics with Vigilance.

ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലെങ്കില്‍

നേരംപോക്ക്എപ്പിസോഡ്-63 വീട്ടില്‍ നിന്നും ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന ജോസിന്റ ഭാര്യ. പിന്നാലെ ജോസ്. ഭാര്യ: ദേ..ഞാനില്ലെന്നു കരുതി വേണ്ടാതീനമൊന്നുമൊപ്പിച്ചേക്കരുത്… ജോസ്: നീ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന വര്‍ത്തമാനം എന്നോടെന്തിനാ പറയുന്നത്. ഭാര്യ: പിള്ളേരേ എനിക്കു പേടിയില്ല…നിങ്ങളെയാ പേടി മുഴുവന്‍…ആ രണ്ടെണ്ണവും കൂടിഇപ്പംഇങ്ങുവരും…ഞാനുള്ളപ്പഴത്തെ അവസ്ഥയെനിക്കറിയാം…അന്നേരമില്ലെങ്കിലോ…(പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു) ജോസ്:...

യു മീന്‍ ഫോണ്‍ഫ്‌ളേര്‍ട്ടിംഗ്..!

നേരംപോക്ക്: എപ്പിസോഡ്-62 തൂണിന്റെ മറവില്‍ നിന്ന് ആരെയോ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോസിന്റെ ഭാര്യ. നടകയറിവരുന്ന തങ്കച്ചനും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞും. തങ്കച്ചന്‍: ഇതെന്നാ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നത്… ഭാര്യ കൈകൊണ്ട് മിണ്ടരുതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. തങ്കച്ചനും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞും പമ്മി ചെന്ന് നോക്കുന്നു....

An era inundated with misinformation necessitates media literacy as an essential shield against falsehoods. The battle for press freedom rages globally, highlighting the vital role journalists play in holding power to account. The seismic shift in revenue streams challenges journalism's economic sustainability and threatens investigative reporting. In this context, journalism's transformation is an imperative, where innovation harmonizes with journalistic ethics, integrity, and the unwavering pursuit of informing the public conscientiously.

Prioritizing accuracy and truthfulness in their reporting. Dedicated to presenting information that is well-researched, verified, and reliable, even in the face of challenges or pressures to sensationalize stories.

Our aim is to report without bias or personal opinion, presenting facts and diverse viewpoints in a balanced manner. Striving to provide readers with the information needed to form their own opinions.

We maintain a high level of integrity in our work. Avoiding conflicts of interest, upholding our publication's standards, and acting transparently to maintain the trust of our audience.

We take ownership of our work and are willing to correct mistakes. We hold each other accountable for accurate reporting and ethical behavior, fostering a culture of accountability within the industry.

We value our independence from external influences, including political pressures, financial interests, or personal biases. This independence allows us to report without fear or favor, ensuring the integrity of our work.

We often face challenges and risks in pursuit of the truth. By demonstrating courage through investigating sensitive topics, exposing wrongdoing, and reporting on issues that may be unpopular or controversial.

Many journalists view their profession as a form of public service. But we believe in the importance of informing the public about matters that affect society, holding powerful entities accountable, and contributing to the democratic process.

Does this sound appealing?

Come meet our team and become a part of the change.