തന്ത്രി@100

0
35

നൂറിന്റെ നിറവിലും കര്‍മനിരതനാണ് പുലിയന്നൂര്‍ മുണ്ടക്കൊടി ഇല്ലത്ത് എംഡി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here