കൊക്കോ ചെടിയുടെ പ്രൂണിംഗ് | കൊക്കോ കൃഷിപാഠം-2

0
7

കേരളത്തിലാദ്യമായി കോക്കോ ഉത്പാദകസഹകരണസംഘം രൂപീകരിച്ച കര്‍ഷകന്‍ മോനായി സംസാരിക്കുന്നു.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here